1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Tài liệu : LẬP TRÌNH WEB JAVASCRIPT

Discussion in 'C / C++ / VB' started by shared.vn, Feb 5, 2013.

 1. shared.vn Member

  Lời nói đầu :

  JAVASCRIPT
  Bài 1: TỔNG QUAN VỀ JAVASCRIPT.
  1. Đặc tính của ngôn ngữ Javascript:
  avascript là một ngôn ngữ thông dịch (interpreter), chương trình nguồn của nó được nhúng (embedded)
  hoặc tích hợp (integated) vào tập tin HTML chuẩn. Khi file được load trong Browser (có support cho
  JavaScript), Browser sẽ thông dịch các Script và thực hiện các công việc xác định. Chương trình nguồn
  JavaScript được thông dịch trong trang HTML sau khi toàn bộ trang được load nhưng trước khi trang được
  hiển thị. Javascript là một ngôn ngữ có đặc tính:
  . • Đơn giản.
  . • Động (Dynamic).
  . • Hướng đối tượng (Object Oriented).
  2. Ngôn ngữ JavaScript:
  Một trong những đặc tính quan trọng của ngôn ngữ JavaScript là khả năng tạo và sử dụng các đối tượng
  (Object). Các Object này cho phép người lập trình sử dụng để phát triển ứng dụng. Trong JavaScript ,các
  Object được nhìn theo 2 khía cạnh:
  .a. Các Object đã tồn tại.
  .b. Các Object do người lập trình xây dựng.
  Trong các Object đã tồn tại được chia thành 2 kiểu:
  .a. Các Object của JavaScript (JavaScript Built-in Object).
  .b. Các đối tượng được cung cấp bởi môi trường Netscape.
  3. Built-in Object trong JavaScript:
  JavaScript cung cấp 1 bộ các Built-in Object để cung cấp các thông tin về sự hiện hành của các đối tượng
  được load trong trang Web và nội dung của nó.Các đối tượng này bao gồm các phương pháp (Method) làm
  việc với các thuộc tính (Properties) của nó.
  4. Các đối tượng được cung cấp bởi môi trường Netscape:
  Netscape Navigator cung cấp các đối tượng cho phép JavaScript tương tác với file HTML, các đối tượng này
  cho phép chúng ta điều khiển việc hiển thị thông tin và đáp ứng các sự kiện trong môi trường Navigator.Ví dụ
  Đối tượng Mô tả
  Window Cung cấp các phương pháp và các tính chất cho cửa sổ hiện hành của trình
  duyệt,bao gồm các đối tượng cho mỗi frame.
  Location Cung cấp các tính chất và phương pháp làm việc với các địa chỉ URL
  hiện hành được mở. History Các đối tượng history cung cấp
  thông tin về các danh sách cũ và có thể giới hạn sự tương tác
  với danh sách.
  Document Đây là một đối tượng được sử dụng nhiều nhất .Nó chứa đựng các Đối
  tượng,tính chất và các phương pháp làm việc với các thành phần của tài liệu
  như các :form,link,anchor,applet.
  5. Các đối tượng do người lập trình xây dựng:
  a. Định nghĩa thuộc tính của đối tượng: (Object Properties)
  Cú pháp : Object-name.Property-name (tên đối tượng.tên đặc tính)
  Ví dụ :Một đối tượng airplane có các thuộc tính như sau:
  Airplane.model Airplane.maxspeed
  Airplane.price Airplane.fuel3
  Airplane.seating
  b. Thêm các phương pháp cho đối tượng[Broken External Image]:http://khotailieu.edu.vn/up/images/smilies/frown.png Method to Object)
  Sau khi đã có các thông tin về airplane ta tiếp tục xây dựng phương pháp để sử dụng thông tin
  này.Ví dụ bạn muốn in ra mô tả của airplane hoặc tính toán khoảng cách tối đa của cuộc hành
  trình với nhiên liệu đã có:
  Airplane.description()
  Airplane.distance()
  c. Tạo một instance của đối tượng:
  Trước khi thao tác với một đối tượng của JavaScript ta phải tạo một instance cho đối tượng đó.
  6 . Nhúng JavaScript vào trong tập tin HTML:
  Cú pháp:
  <SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>
  JavaScript Program
  </SCRIPT>
  Thuộc tính của thẻ SCRIPT
  .+ SRC :Địa chỉ URL chỉ đến tập tin chương trình JavaScript (*.js)
  .+ LANGUAGE: Chỉ định ngôn ngữ được sử dụng trong Script và các phiên bản sử dụng (ví dụ như
  :JavaScript ,JavaScript .1.2 vv… ,VBScript).
  7. Ẩn các Scripts đối với các Browser không cung cấp JavaScript:
  <SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>
  <!- - Dòng dấu Script đối với các Browser không cung cấp (support)
  JavaScript Program
  //Dòng kết thúc việc dấu Script và chú thích - - >
  </SCRIPT>
  8. Sử dụng tập tin JavaScript bên ngoài :
  <SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript” SRC=”http://khotailieu.edu.vn/scroll.js”>
  <!- - Dòng dấu Script đối với các Browser không cung cấp (support)
  JavaScript Program
  //Dòng kết thúc việc dấu Script và chú thích - - >
  </SCRIPT>
  9. Thêm chương trình vào tập tin HTML:
  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>Listing 2.1</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  Here is result:
  <SCRIPT LANGUAGE="Javascript">4
  <!--
  document.writeln("It work<BR>");
  -->
  </SCRIPT>
  </BODY>
  </HTML>
  Bài 2: SỬ DỤNG JAVASCRIPT
  1. Cú pháp cơ bản của lệnh :
  JavaScript xây dựng các hàm,các phát biểu,các toán tử và các biểu thức trên cùng một dòng và
  kết thúc bằng ;
  Ví dụ: document.writeln("It work<BR>");
  2. Các khối lệnh:
  Nhiều dòng lệnh có thể được liên kết với nhau và được bao bởi { } Ví dụ:
  {
  document.writeln("Does It work");
  document.writeln("It work!");
  }
  3. Xuất dữ liệu ra cửa sổ trình duyệt:
  Dùng 2 phương pháp document.write() và document.writeln()
  Ví dụ:
  document.write(“Test”);
  document.writeln(“Test”);

  [MARQUEE][/MARQUEE]

  anh em tải bản đầy đỉ tại file dinh kèm nhá !

  http://khotailieu.edu.vn/up/redirect.php?http://www2.khotailieu.edu.vn/free/gtjava080102005_9665.pdf
   
  hieu_kent likes this.
 2. Loading...


 3. hieu_kent

  hieu_kent Member

  Joined:
  Jul 28, 2009
  Messages:
  45
  Likes Received:
  5
  Thanks ban nhiều. Nhưng mình có load về xem thì cái này chủ yếu dùng viết phần mềm, còn ứng dụng trên web thì mình ko thấy. Bạn có thể share tài lieu đó ko.
   
 4. thehetoi

  thehetoi Well-Known Member

  Joined:
  Dec 20, 2009
  Messages:
  64
  Likes Received:
  51
  Load về ngó qua, đây là tài liệu học Java, không phải tài liệu học JavaScript. JAVA#JAVASCRIPT
   
 5. hieu_kent

  hieu_kent Member

  Joined:
  Jul 28, 2009
  Messages:
  45
  Likes Received:
  5
  ok thanks ban nhiều. ko xem kỹ
   

Share This Page